Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Next, Steiner B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Next, Steiner B.V. (Kvk 75232561 nummer en gevestigd te 6211 GD Maastricht aan de Stokstraat 2 ), hierna te noemen “Gebruiker”.

1.2 Onder “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met de Gebruiker een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.4 Ingeval een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden vernietigbaar of ongeldig zouden blijken, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal/zullen de betreffende bepaling(en) vervangen c.q. in- of aangevuld worden door een bepaling, die de strekking en inhoud van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert en die wel geldig is.

1.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Aan alle (online) offertes, aanbiedingen, productvermelding(en), afbeeldingen bij producten of andere uitingen van Gebruiker kunnen geen rechten worden ontleend, zijn vrijblijvend en kunnen door Gebruiker worden gewijzigd of ingetrokken.

2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere (douane)heffingen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst (op afstand)

3.1 Een reguliere overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van een offerte of aanbieding van de Gebruiker binnen de daarop gestelde termijn, een en ander kan tevens online op de website plaats hebben gevonden.

3.2 De Wederpartij wordt (ook voor de aflevering) geacht woon-/vestigingsplaats te hebben gekozen op het adres dat de Wederpartij aan de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. Als op dat adres een onderneming is ingeschreven, waarvan de Wederpartij (mede)eigenaar, bestuurder/feitelijk leidinggevende is of waarbij hij/zij in loondienst is danwel in diens opdracht of als vertegenwoordiger handelt, dan wordt –behoudens tegenbewijs- vermoed dat het om een zakelijke en geen consumentenkoop gaat.

3.3 Een koopovereenkomst op afstand (via de website of de webshop) komt tot stand door het volledig afronden van het bestelmenu op het betreffende medium van de Gebruiker en de aansluitende ontvangst door de Gebruiker van de bestelling. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de bestelling als gevolg van gebreken aan of vertraging in de internetverbinding van een der partijen.

3.4 Gebruiker heeft het recht: zich op de hoogte te (doen) stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan c.q. zal kunnen voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand). Aan de overeenkomst nadere voorwaarden te verbinden of zekerheden te verzoeken, zulks bij voorbeeld maar niet uitsluitend in geval:

i. van grensoverschrijdende overeenkomst(en) en levering(en);

ii. Gebruiker de woon- of verblijfplaats van de Wederpartij niet kan vaststellen c.q. twijfels heeft over de vraag of het afleveradres de daadwerkelijke woon- of verblijfplaats van de Wederpartij is;

iii.Gebruiker gegronde twijfel heeft over de juistheid van de via internet verzonden (betaal)gegevens. De herkomst van de betaling te verifiëren en –ingeval Gebruiker redenen heeft misbruik of strafbaar handelen te vermoeden- de levering op te schorten en melding bij politie of justitie te maken. Hiervan kan onder andere sprake zijn, ingeval de betaling afkomstig is van een rekening die niet te naam is gesteld van de Wederpartij.

3.5 Indien de Gebruiker op grond van het voorgaande goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Gebruiker gerechtigd zonder opgave van redenen de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling (alsnog) niet wordt geaccepteerd, deelt Gebruiker dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede en is de overeenkomst, voor zover tot stand gekomen, automatisch ontbonden, onverminderd het recht van Gebruiker op schadevergoeding.

3.6 Een geldige reden voor de Gebruiker om te bestelling te weigeren of te annuleren is, dat het bestelde niet (meer) voorradig is en om die reden niet binnen de levertermijn zal kunnen worden geleverd.

Artikel 4: Particuliere Wederpartij

4.1 De Wederpartij, die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen, heeft in geval van een op afstand tot stand gekomen overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen door de (door de) Wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen en het aansluitend binnen 14 dagen daarna conform instructie

ies van de Gebruiker retourneren van de ongebruikte en in nieuwstaat verkerende goederen aan de Gebruiker. Het recht op herroeping geldt uitdrukkelijk niet als de overeenkomst betrekking heeft op:

  1. Goederen die in de fysieke winkel van Next, Steiner B.V. zijn gekocht;
  2. Goederen die volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigd, geselecteerd of ingekocht zijn en/of die;

ii) niet geprefabriceerd zijn;

iii) die worden vervaardigd of ingekocht op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij;

iii) die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Herroeping dient schriftelijk en bij voorkeur middels het daartoe beschikbaar gestelde herroepingsformulier te gebeuren.

4.2 De kosten die gepaard gaan met het retour zenden komen voor rekening van de Wederpartij.

4.3 Hangende de bedenktermijn dient de Wederpartij als goed huisvader over de geleverde goederen en de verpakking te beschikken.

4.4 De bewijslast van het tijdig inroepen en tijdig in origineel-/nieuwstaat retourneren van de goederen rust ingeval van betwisting door de Gebruiker op de Wederpartij.

4.5 Indien de Wederpartij (een gedeelte van) het aankoopbedrag betaald heeft, zal de Gebruiker het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen onder de voorwaarde dat de goederen door de Gebruiker in nieuw-/origineelstaat zijn terug ontvangen.

4.6 Het is voor een Wederpartij, die wel handelt voor doeleinden binnen de bedrijfs- of beroepssfeer, nooit mogelijk om de overeenkomst te herroepen.

Artikel 5: Betaling en verzending

5.1 Betaling geschiedt middels overschrijving op de bankrekening van de Gebruiker, via iDeal, Bancontact, Sepa, of een normale overschrijving, een en ander tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven of overeengekomen.

5.2 Bij koop op afstand vindt verzending c.q. levering van het product eerst plaats na integrale en onvoorwaardelijke ontvangst van de koopprijs.

5.3 In enkele gevallen kan na overleg een aanbetaling van een product worden gedaan. Hierbij ontstaat echter tevens een afname verplichting van het desbetreffende product.

5.4 De betaaltermijn van een factuur met betrekking tot een aanbetaling is acht dagen.

5.5 Indien de Wederpartij in gebreke is de koopprijs en/of factuur en/of andere verplichting binnen de betalingstermijn te voldoen, dan verkeert de Wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.

5.6 De Wederpartij is vanaf de verzuimdatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is de Wederpartij van 1% rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

5.7 De Wederpartij is vanaf de verzuimdatum gehouden om alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte aan de Gebruiker te voldoen. De buitengerechtelijke kosten, inclusief daarover verschuldigde rente, worden berekend op basis van de (uitvoeringsregels van de) Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (verder te noemen: BIK). Indien Gebruiker hogere kosten (waaronder ok gerechtelijke en executiekosten) ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

5.8 De Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane (deel)betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten, vervolgens op de vervallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 6: Levering en eigendomsvoorbehoud

6.1 Levering vindt in Nederland plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de koopprijs of zoveel eerder als mogelijk. Aan de levertermijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

6.2 Alle door de Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

6.3 Door Gebruiker geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of anderszins bezwaard en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.4 De Wederpartij zal, zolang niet aan alle verplichtingen is voldaan, het goed/de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, op eerste verzoek aan de Gebruiker ter hand stellen.

6.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Wederpartij machtigt de Gebruiker om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Wederpartij dient hieraan zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,-- (duizend euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door de Gebruiker wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Gebruiker zulks schriftelijk aan de Wederpartij mededeelt.

Artikel 7: Garanties, onderzoek en reclames

7.1 Op door de Gebruiker aan de Wederpartij geleverde goederen geldt, behoudens anderszins overeengekomen, een garantieperiode van 12 maanden na aflevering. De garantie geldt niet indien er nog fabrieksgarantie op het geleverde goed zit, van een periode die langer is dan 12 maanden. In dat geval geeft Gebruiker geen extra garantie.

7.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien:

i. De Wederpartij gedurende de garantietermijn zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker, reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken (laat) uitvoeren;

ii. De gemelde gebreken zijn ontstaan door ondeskundige, onoordeelkundig of abnormale opslag, behandeling, toepassing, gebruik, het nalaten van deugdelijk onderhoud, dan wel het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden die buiten het normale gebruik vallen;

iii. De (gestelde) ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

iv. Er enige vorm van waterschade is opgetreden, waterschade valt niet onder de garantie.

v. Er enige vorm van schade is aan de gesp, kroon, band of het glas van het product, deze schade valt niet onder de garantie.

7.3 De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit volgens de Wederpartij niet het geval is, dient de Gebruiker daarvan in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en met opgave van redenen in kennis te worden gesteld.

7.4 De Gebruiker zal de klacht intern binnen 30 dagen na ontvangst inhoudelijk afhandelen.

7.5 Tijdige reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de (overig) bestelde zaken.

7.6 Indien komt vast te staan dat een klacht/reclamatie ongegrond is, dan komen de (onderzoeks)kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Gebruiker integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van de Gebruiker is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij of derde, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de goederen;

schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

schade die het gevolg is van handelen waardoor de garantie is komen te vervallen.

schade, die het gevolg is van gebrekkige of niet tijdige levering van de toeleveranciers van de Gebruiker;

overmacht zoals elders in deze voorwaarden omschreven.

8.3 Voor zover de Gebruiker aansprakelijk is, is deze beperkt tot uitsluitend directe schade, waaronder wordt verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de (directe) schade;

de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

8.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.5 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het goed, dat de oorzaak van de schade is.

8.6 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende en van de wil van partijen onafhankelijke oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen (verder) na te komen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Gebruiker c.q. haar leveranciers, politieke problemen die tot aanvoerstagnatie leiden, alsmede wanprestatie door onze leveranciers.

9.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade door Gebruiker aan de andere partij.

9.4 Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Verjaringstermijn

10.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Wederpartij jegens Gebruiker en de hem bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar. Indien de Wederpartij zijn vordering niet binnen één (1) jaar nadat in redelijkheid van het bestaan ervan kon worden afgeweten, deze in rechte aanhangig maakt is het vorderingsrecht verjaard en vervalt de bevoegdheid daartoe.

10.2 Het vorenstaande is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gebaseerd op de stelling dat de afgeleverde goed(eren) niet aan de overeenkomst beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren mutatis mutandis door verloop van twee (2) jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non- conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de geleverde goederen schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Gebruiker houdt zich al de rechten voor, die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Het is verboden om foto’s, video’s of ander beeldmateriaal van de site van Gebruiker over te nemen en te gebruiken voor eigen doeleinden.

Artikel 13: Toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij

13.1 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anderszins gesteld, is de Gebruiker bevoegd de overeenkomst terstond en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de koper zijn verplichtingen niet binnen 3 werkdagen na daartoe deugdelijk door de Gebruiker in gebreke te zijn gesteld, alsnog nakomt. In dat geval behoudt de Gebruiker zijn rechten op het instellen van een vordering tot volledige schadevergoeding.

Artikel 14: Toepasselijk recht, forumkeuze en diversen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Wederpartij en de Gebruiker gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats en/of zijn (statutaire) zetel heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 De rechtbank Limburg (zittingsplaats Maastricht) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit tussen de Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomsten c.q. rechtsrelaties.

14.3 Gebruiker handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwezen wordt naar de op de website gepubliceerde privacyverklaring.